mask

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

Nieruchomości można podzielić na wiele sposobów – podziały przebiegają wedle jasno ustalonych kryteriów.

Podziału nieruchomości dokonuje się przede wszystkim w celu zniesienia jej współwłasności. Jeśli na terenie działki znajdują się co najmniej dwa budynki, wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę to podział polega na wydzieleniu poszczególnych współwłaścicieli. Co więcej, podział jest niezbędny także podczas wydzielania działki budowlanej, jeśli dany budynek został wzniesiony na działce w dobrej wierze. Używa się go również w przypadku realizacji roszczeń do części nieruchomości lub realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych. Podział jest też ważny przy likwidacji przedsiębiorstw państwowych i samorządowych.

Wniosek dotyczący podziału nieruchomości powinien być złożony przez właściciela lub osobę, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Składa się go do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.