mask

Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne

pomiary inwentaryzacyjne

Pomiary powykonawcze są realizowane w ramach inwentaryzacji geodezyjnej, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Obowiązek przeprowadzania pomiarów powykonawczych nałożony jest na kierowników budowy oraz inwestorów zgodnie z art. 43 prawa budowlanego. Dokumentacja geodezyjna, która zawiera wyniki pomiarów, mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu z wykonanym wcześniej projektem, musi być dołączona do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Przeprowadzanie inwentaryzacji powykonawczej obejmuje nie tylko budynki, ale także uzbrojenie podziemne, czyli przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Nowe obiekty budowlane i ukształtowanie poziome terenu, które zostało zmienione w trakcie budowy muszą zostać objęte pomiarami końcowymi. Geodeta sporządza szkic sytuacyjny, projekt budowlany oraz mapę. Ich kopie przekazuje inwestorowi, a oryginały dostarczone muszą być do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Potwierdzeniem przeprowadzenia pomiarów powykonawczych jest wpis geodety w dzienniku budowy.