mask

Pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary objętości mas ziemnych należy do grupy, która opisuje ilościowo zjawiska przyrodnicze oraz efekty działalności człowieka.

To szczególny rodzaj pomiarów, który określa ilość materiału zebranego na składowisku, zebranego z wykopu lub wbudowanego w nasyp. Głównym zadaniem naszego geodety w tym wypadku jest sporządzenie pomiarów poszczególnych elementów. Kolejnym etapem jest opracowanie otrzymanych wyników w stosunku do poziomu odniesienia. Przykładowo dla wykopu będzie to stan przed wykopaniem, a dla nasypu stan przed wzniesieniem.

Wykonywane przez opracowania mogą służyć w procesie inwestycyjnym do okresowych rozliczeń wykonanych prac. Odbywa się to pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Co więcej, wykorzystywać je można także do okresowej kontroli materiałów na składowiskach na placach budowy lub w zakładach produkcyjnych i usługowych. Sprawdzają się w każdym miejscu, gdzie składowane są materiały produkcyjny lub towary handlowe.

Istnieje kilka metod pomiaru objętości mas. Są one wykonywane w zależnie od rodzaju, obiektu oraz jego gabarytów i dostępności. Warto tutaj wymienić między innymi klasyczne, oparte na pomiarze bezpośrednimi instrumentami optycznymi oraz te oparte na fotogrametrii.