mask

Rozgraniczenia nieruchomości

działka obrysowane komputerowo linie graniczne

W przypadku, ustalenie granic nieruchomości nie jest oczywiste, należy dokonać rozgraniczenia.

Cały proces polega na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości. Odbywa się to poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, a potem utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie. Końcowy etap to sporządzenie dokumentacji.

Rozgraniczenie jest bardzo ważne dla właścicieli oraz użytkowników nieruchomości. Pozwala wówczas na wykorzystanie z należnych uprawnień, które są związane z danym miejscem. Rozgraniczenia dokonuje się w kilku przypadkach. Wśród nich warto wymienić sytuację, gdy prawne granice nieruchomości nie zostały wcześniej ustalone. Istotne jest to również, gdy brakuje dokumentów jednoznacznie określających położenie uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych. Rozgraniczenie jest również niezbędne w trakcie sporu dotyczącego przebiegu granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Organ odpowiedzialny za jego przeprowadzenie to wójt, burmistrz lub prezydent. Przeprowadza się go na wniosek strony lub z urzędu. Praca geodety polega na zgłoszeniu pracy w ośrodku dokumentacji, a następnie kompleksowej analizie informacji, które wynikają z treści dokumentów. Później wykonywany jest szkic z informacji o przebiegu granic oraz określenie terminu rozprawy rozgraniczeniowej.